Ingredienti:

45 ml. – 1 ½ oz. Luxardo London Dry Gin
25 ml. – ¾ oz. Luxardo Cherry Liqueur “Sangue Morlacco”
25 ml. – ¾ oz. Sweet Vermouth

Metodo:

Mescolare

Guarnire:

Scorza di limone & Luxardo Original Maraschino Cherry

Bicchiere: