Ingredienti:

¾ oz. Luxardo Cherry Liqueur “Sangue Morlacco”
25 ml. – ¾ oz. Scotch Whisky
25 ml. – ¾ oz. Vermouth dolce
25 ml. – ¾ oz. Succo d’arancia fresco

Metodo:

Shake & strain

Guarnire:

Scorza d’arancia

Bicchiere: