Ingredients:

45 ml. – 1 ½ oz. Luxardo Sour Cherry Gin
30 ml. – 1 oz. Fresh lemon juice
15 ml. – ½ oz. Luxardo Original Maraschino Cherry Juice

Method:

Shake & double strain

Garnish:

Luxardo Original Maraschino Cherry

Glass: